Čakra jóga - o spirální dynamice rozvoje

23. 04. 2015

V posledních letech se teoretické podklady a nadstavbová síla osobní zkušenosti s čakrami (která, jak jsem s překvapením zjistila, je poměrně jasně mezilidsky přenositelná) staly důležitým nosníkem mé lektorské i osobní praxe. Moje osobní cesta k objevování zásadních a skutečně citelných vazeb mezi čakrami a různě jemnými i hrubšími psychosomatickými strukturami je z podstaty poměrně úsměvná, protože se mi zkrátka poštěstilo dostat se prožitkem k věcem a souvislostem, jímž jsem se zdráhala "prostě věřit". Snad pro onu omezenou pseudointelektuální a racionálně skeptickou matrici zapuštěnou kdesi v mé hlavě či egu.

Když jsem před dvěma lety vcelku opatrně otevřela vůbec svůj první ucelený kurz čakra jógy a spustila otevřené lekce, setkala jsem se s vlnou nadšených reflexí i zvídavými a podezíravými reakcemi ve smyslu "co jsem si to vymyslela za novinku". Oboje mě podstatně překvapilo, druhá varianta pak i rozesmála, protože nauka o čakrách je (zejména od raného středověku) zkrátka jedním z důležitých obratlů páteře jógového systému, kterého jsem se chopila na základě svého nejlepšího vědomí a zkušenosti tak, jak to může udělat kdokoliv jiný. Nauka a práce s čakrami je svou podstatou ezoterní, avšak ve smyslu "vnitřní práce a vnitřního fokusu". Osobně nepoužívám v čakra józe nic ve stylu barevných solí ani vykuřovadel. Vše co je potřeba, je k mání uvnitř osobní pozornosti a její plasticity.

 Čakra jóga - hlubší ponor živé pozornosti k různým úrovním fyzického i emočního prožitku
Autor: 
Barbora Hu

Z kruhu lhostejnosti do kruhu všímavosti

Praktikovala jsem různě intenzivní ásanu, učila se jazyku svého dechu, meditovala a zkoumala své funkční i disfunkční emoční vzorce a jejich otisky v těle z masa a kostí, v těle mysli. Vzdělávala jsem se a spolu s tím se učila trpělivě žít zkušenost své denní praxe na sinusoidě pohybu nahoru a dolů, kus vpřed a zase zpátky.

S postupným pěstováním všímavosti a klidu (samátha) v letu uvnitř hejna změn, jsem si začala uvědomovat důležité spoje mezi funkčností a potížemi v rámci různých soustav (anatomických i fyziologických) mého těla. Prožitkových schémat zakořeněných v konkrétních fázích mého vývoje, od dětství až po současnost. Začala jsem vnímat spojitosti mezi určitými archetypy na úrovni nevědomého nebo podvědomého rozhraní mé psýchy a zvykovými vzorci mého chování. Souvislostí s druhem a hloubkou smyslového vnímání. Začala jsem vnímat metaforickou vazbu vlastností živlů (mahábhúta) a přírodních rytmů (tattvy) s tím, jak se promítají v psychosomatické rovině. A co víc, tytéž poznatky seděly v mém blízkém i vzdálenějším lidském okolí.

Čakry - zdroje podmíněnosti i potenciálu

Tantrické spóry zachycené na jógové půdě daly vzniknout precizním mapám jemnohmotných struktur uvnitř našich těl (přenášené byly převážně ústní tradicí a texty psány stinným jazykem metafor tzv. sandhja bhášou). Jejich základním předpokladem je Einsteinovská teze, že energie tvoří a podmiňuje hmotu, spolu s tvrzením, že podobné přitahuje a ovlivňuje podobné. Nejen v ranku indické tradice proto vznikly složité nauky o vazbě vibračních potenciálů mezi tělesnými orgány a mentální dynamikou. Obdobu nauky o čakrách bychom tak nalezli i na dálném východě, u starých Egypťanů nebo třeba u severoamerických indiánů kmene Čerokí či středoamerických Inků.

Čakry (doslovně "kola/kruhy") jsou klíčovými energetickými ústřednami s vlivem na tok vitálních sil uvnitř těla (panča prána), tělesnou stavbu a fyziologické funkce, stavební rysy osobnosti, včetně zvykových emočních matric prožívání. Jejich působnost má dostředivý i odstředivý charakter. Čakry jsou v rámci mapy hrubého těla (toho z masa a kostí) situované podél páteřní/míšní vertikály. Na subtilní úrovni to je podél ústředního energetického kanálu sušumna (brahma) nádí, který je plně "funkční" až při souladu dvou polaritních toků v idě a pingale nádí, které jej obtáčejí zleva a zprava.

Čakry fungují jako elementární matrice, forma podmiňující tvar materiálu, který skrze ni projde. Tím materiálem jsou fyzické dispozice a psychické inklinace ve formě kvantového potenciálu, cosi jako životní vybavenost. Všechny čakry fungují simultánně, avšak panuje mezi nimi hierarchická podmíněnost. Nižší čakry determinují fyzickou podstatu života a prožívání skrze ego. Jejich přílišná aktivita omezuje potenciál center vyšších. Pokud byste všechny předměty uchopovali pouze jednou rukou, druhá paže by se přirozeně stala méně šikovnou – dokázala by asi ukrojit nevzhledný krajíc chleba, avšak nedovedla by namalovat portrét. S čakrami je to stejné, jejich vyrovnané vazby zajišťují homeostázu, v opačném případě přetížení a deficience.

 Nauka o čakrách je jedním z důležitých obratlů páteře jógového systému.
Autor: 
Barbora Hu

Čakry jako body v mapě života

Přestože subtilní vrstvy našeho bytí čítají nespočet energetických vortexů, které by se daly označit za čakry, v tradiční koncepci jógy prodchnuté tantrickými učeními se potkáme většinou s přesnější definicí a zdůrazněním sedmi hlavních mahá (velkých) čaker. V jógovém proudu ovlivněném tibetským buddhismem obvykle potkáme hlavních čaker dvanáct. Osobně pracuji s ukotvováním a rozvíjením pozornosti v osmi zastaveních – k sedmi hlavním čakrám tak často přidávám i čakru Bindu, pro svoji osobní zkušenost.

Pokud bychom si chtěli alespoň stručně načrtnout sféry vlivu jednotlivých sedmi center, o nichž se obvykle v souvislosti s čakrami hovoří, učinila bych to následovně:

První kořenová čakra - múladhára
Je spojená s pudovou, evolučně podmíněnou podstatou naší existence. S potřebou přežít, ubránit a obhájit svůj fyzický život. Tvoří symbolické spojení se zemským živlem (prithví), s pevnými strukturami v našem těle (zuby, kosti, nehty – což jsou zároveň primární nástroje sebezáchovy), a pevnými rysy naší osobnosti. Je spojená s ukotveností psýchy v těle, s hmotou a tělesností. Jejím anatomickým areálem jsou nohy, kostrč a nejnižší areál páteře. Má fyziologickou vazbu s endokrinní činností nadledvinek (stresové hormony, vnitřní reakce na vnější ohrožení). Je spojena s právem "být" ve smyslu fyzické existence. Její vazba sahá k nevědomé úrovni psýchy, k archetypálnímu úložišti kolektivního nevědomí. Negativně podmíněna je skrze emoci strachu.

Druhá sakrální čakra - svádhišthána
Má velmi blízko k múladháře, pozicí i atributy. Je svázána se smysly – smyslovým poznáním i potřebou uspokojit smyslové puzení. Její vazba se proto dotýká sexuality, obecněji principu slasti (rovněž z příjmu potravy). Anatomickým okruhem svádhišthány jsou kyčle, pánev a sacrum (včetně části lumbální nervové pleteně). Její fyziologie je spojená s gonádami (pohlavními žlázami). Ovlivňuje princip sebeúcty i pocit osobní nekompletnosti, řešené nalézáním vztahů k opačnému pohlaví (rodič, partner, dítě). Symbolicky je spojena s vodním živlem (džala), s principem neustálého pohybu a změnou forem, při zachování podstaty (viz voda v různých skupenstvích). Ve stejném cyklu jako voda fungují i emoce. Její psychická vazba je k oblasti podvědomých obsahů mysli. Negativně podmíněna je emocí viny.

Třetí čakra pupku - manipúra
Má vazbu k egu jako "já identifikovanému s tělem a mentálními pohyby". Je zdrojem vitální síly organismu i obecné dynamiky vybízející jednice k progresu (orientace já k budoucímu). Ovlivňuje princip extroverze, vztah k moci a kontrole (nad sebou a druhými lidmi). Jejím anatomickým okruhem je solar plexus a jeho orgánové úložiště, dechové svaly středu těla, včetně bránice. Fyziologické spojení je se slinivkou břišní. Symbolicky je svázaná s živlem ohně (agni), schopností, vzněcovat, podněcovat i destruovat. Negativně podmíněna je emocí vzteku a hněvu.

Čtvrtá čakra - anáhata
Je svázána s principem nepodmíněnosti (v myšlení i činech), který je možný jen skrze přesažení ega. Je místem vnitřní kompletace, ve smyslu propojení ducha s hmotou, sladění polarit uvnitř psýchy (mužský a ženský aspekt). Anatomickým okruhem anáhaty je hrudní páteř, paže a ramena. Fyziologická vazba je s brzlíkem, imunizací organismu, lymfatickými cestami hrudi, kardiovaskulárním systémem a dýchacími cestami. Symbolické spojení je se vzdušným živlem (váju), schopností věci propojovat, dávat v souvislost. Anáhata (doslovně "zvuk bez úderu dvou věcí o sebe") je zdrojem nepodmíněného citu, emocí, které nevznikají v reakci na svět objektů, ale prostě jsou. Nejvyšší formou těchto emocí je nepodmíněná láska (prostá ega). Negativně podmíněna je emocí smutku, žalu.

Pátá čakra - višuddhi
Je centrem spojeným s čistotou komunikace. Ve smyslu sebe vyjádření (= vyjádření sebe sama z podstaty). S uměním přijímat informace čistě bez zkreslení, jako je i čistě vydávat. Je uměním používat zvuk, najít souzvuk a komunikovat tichem. Je spojena s principem tvořivosti – vystižení podstaty nosnou formou. Jejím anatomickým areálem je krční páteř a cervikální pleteň, hltan, hrtan a jícen. Fyziologicky pak štítná žláza a příštítná tělíska. Symbolicky je spojena s éterem – tvůrčí prázdnotou, která může vše pohltit a vše vydat, prostorem, který nese zvuk (vibrace), který umožňuje existenciální rezonanci (souzvuk života). Negativně je podmíněna lží.

Šestá čakra - ágja/adžňa
Je svázána s principem vhledu do podstaty věcí, nekonfliktním spojením ostrého intelektu a hluboké intuice. Její fyziologická vazba je k podvěsku mozkovému coby endokrinní ústředně těla. Symbolicky je svázána se světlem, se schopností vidět a vědět.

Sedmá čakra - sahasrára
Nese ryze metafyzickou podstatu, byť se má za to, že ovlivňuje fyziologii už tak málo probádané šišinky (epifýza) emitující neméně záhadný "hormon" DMT (přírodní halucinogen). Je branou k rozšířeným stavům vědomí a k holotropním prožitkům (holos + trepein = pohybovat se k celistvosti). V tantře je vstupní branou seberealizace ve smyslu splynutí s podstatou existence.

Jednotlivé čakry se dále spojují s konkrétními barvami (vlnové délky a frekvence), se zvuky (bídž mantry – semenné mantry a jejich vibrační potenciál), obrazci (jantrami) i propracovanou ikonografií a symbolikou atd.

Čakry slouží jako výrazné rysy v mapě krajiny, avšak legendu této mapy se každý musí učit číst sám tak, aby ji mohl použít na své cestě. 

Čakra jóga - hloubavá cesta vertikálou, kruhem

A jak taková praxe čakra jógy vypadá? Různě! Ta má spojuje hlubší ponor živé pozornosti k různým úrovním fyzického i emočního prožitku. K upřímnému mapování těla i jemných struktur uvnitř mysli. Je experimentální praxí s vlastní pozorností a upřímností, které slouží jako nástroj k objevování a rozvoji skrytých potenciálů či uvolnění negativního podmiňování. Je trpělivým a souvislým pohybem směrem vzhůru, při kterém nic nebrání tomu, točit se v kruhu – avšak způsobem, který je tvůrčí.

Tagy: 

Bára je certifikovanou lektorkou jógy a všestrannou tvůrčí osobností. Vystudovala indologii a kulturologii, ráda kreslí, píše, baví ji jazz, ilustrace i fotografie. Založila a pustila Bindu Yoga Studio, nyní se věnuje nezávislé lektorské činnosti a terapiím v krásném komorním prostoru na Smíchově. Je autorkou dvou knih o józe, čile se věnuje publicistice na jógová témata.

Kam dál?

 Jak začít s jógou a jak je to vlastně s batikovanými tričky
Nedávno za mnou přišla kamarádka s prosbou, ať jí poradím, kam má jít na svou první lekci...
Před pár roky jsem usedla na lektorský stupínek a rozklepaným hlasem jsem vyzvala...
 Z učitelského kurzu Jin jógy
... Učitel nás hned v úvodu vyzval, abychom se představili a abychom upozornili na své...
Sbohem madam letargie, jdu si vyvětrat hlavu
Vzpomínám si, jak jsem se učila na přijímací zkoušky na střední školu. Nad knihami,...
Go to top

Nejbližší akce

Sobota, 1. Červen 2024 - 9:30
Čtvrtek, 13. Červen 2024 - 14:00
Čtvrtek, 27. Červen 2024 - 12:00