jóga

योग
Sanskrt
yoga
Přepis
jóga
Čteme
Od kořene:

Judž – jódžajati: akt svázání, zapojení/spojení, připoutání anebo spoutání.

Hlavní význam:

Jho, přeprava, použití, zaměstnání.

Další významy:

Lék, prostředek, metoda, nadpřirozený prostředek, kouzlo, zaklínadlo.

Zisk, příležitost.

Spojení, jednota, spojování, úsilí, pozornost.

Koncentrace myšlenek, meditace (abstraktní rozjímání), sebe-soustředění a myšlenková abstrakce praktikovaná jako systém, který učil Pataňdžali a nazýval jej jógová filozofie. Jejím hlavním cílem je sdělit prostředky, díky kterým lidská duše dojde jednoty s Íšvarem – svrchovaným duchem.

Jednota s hmotou (podle sámkhje).

Jednota individuální duše s duší univerzální (podle sekty pášupatů).

Oddanost, zbožné hledání Boha (podle sekty páňčarátrů).

Jógové aspekty:

V dnešní době se na západě, ale i v Indii, ve spojení s jógou obvykle setkáme s velkým redukcionismem - ve smyslu omezení na Hatha jógu či ještě úžeji na posturální jógu.

Tradičně je jóga jednou z šesti škol indické filozofie (Šat daršana). Jejím zakládajícím textem je Pataňdžaliho Jóga-sútra, navlékající na vlákno (sútra) poznaní skrze čtyři knihy definici královské jógy (Rádža jóga). Pataňdžaliho jóga stojí na osmi pilířích (doslovně údech), proto je zvána Aštanga jógou. Pozor, nezaměňovat s původně jihoindickým stylem Aštanga vinjása jóga. Pataňdžaliho královská jóga do jisté míry navazuje, částečně pohlcuje a rozvíjí proudy starší, zejména tantrické směry.

Jóga skrze svůj tisíciletý vývoj absorbuje do jisté míry i filozofický otisk buddhismu a džinismu, v horských hraničních oblastech indického subkontinentu se volně prolíná i s lokálními duchovními tradicemi, mystikou a například i s prvky šamanismu. Její vliv a odkaz se pak šíří dále na východ, kam se dostává spolu s buddhismem, který je vytlačen z Indie (čínský Čchen, japonský Zen). I zde lze hledat spojnice mezi tradicí východních bojových umění (tai čchi, čchi kung, kung–fu) a jógou.

Ve středověku podléhá jóga ve své domovině značné ideologické manipulaci ze strany duchovní ortodoxie a její původní odkaz je leckdy okleštěn, mnohonásobně fragmentován.

Na západ jóga proniká na přelomu 19. a 20. století, zprvu skrze zájem jednotlivců v koloniích, kteří zakládají různé fúzní směry duchovního poznání (Theosofická společnost, Anthroposofie atp.). S rozvojem filologických studií vznikají na univerzitách první překlady starých textů a jejich komentářů. Do Ameriky a Evropy se dostávají první jogíni a nositelé filozofického odkazu jógy (Svámí Vivékánanda, Šrí Aurobindó, Jógánanda, Krišnamúrti atp.), kteří zde na počátku 20. století přednáší. Nová podoba vlny zájmu se strhne v 50. letech (beat generation) a zejména pak v letech šedesátých díky hnutí hippies a New Age.

Tradiční filozofie jógy se zakládá na konceptu, že manifestovaný (projevený) svět je tvořen tvůrčí silou – energií Prakrti, která nese stopu kosmické mysli (Vědomí), zvané Čitta. Čitta je potenciálem - univerzální matricí či pravzorem pro vznik individuálních myslí, které však vytvářejí iluzi (Máju). Mája znamená klam. Tímto klamem jóga rozumí existenci ve světě objektů - vnějším světě, který je považován za "reálný-objektivní". Tento klam člověka uvězňuje v cyklu Samsáry (věčném koloběhu životů).

Cílem jógy je poznání skrze prožitý vhled do podstaty existence. Onou podstatou je integrace individuálního já s podstatou Univerza. K realizaci tohoto poznání je nutný vývoj a postupné očišťování vědomí na různých úrovních (fyzické, pránické, mentální, duchovní vrstvy) směrem k překonání omezení daných iluzivní existencí v Máji.

Jógová filozofie a konotace pojmů, s nimiž pracuje (např. Átman, Brahma, Samádhi, Mókša atp.) variuje v různých směrech, školách i zakládajících textech (Jóga-sútra, Upanišady, Bhagavadgíta, Puránové texty, Tantry). Jako v současnosti velmi populární, ale v mnoha ohledech opravdu zajímavé, se ukazuje porovnání odkazu jógové filozofie zachycené v jazyce súter a starých pramenů s poznatky kvantové fyziky.

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce

Čtvrtek, 6. Říjen 2022 - 18:15
Pátek, 7. Říjen 2022 - 14:25